Saturday, January 21, 2006

A Fabulous Adventure 华丽的冒险 : 01 : 旅行的意义

01. 旅行的意义 (Travel is Meaningful/The Significance of Traveling)

你看过了许多美景 你看过了许多美女
You've seen a lot of beautiful scenery
You've seen many beautiful girls
你迷失在地图上每一道短暂的光阴
You get lost in every road of the map
你品尝了夜的巴黎 你踏过下雪的北京
You've tasted a night in Paris
You've stepped through a snowy Beijing
你熟记书本里每一句你最爱的真理
You've memorized your favorite philosophies from books

却说不出你爱我的原因 却说不出你欣赏我哪一种表情
Yet you're unable to say why you love me
and unable to say what kind of expression of mine you admire the most
却说不出在什么场合我曾让你动心
and unable to say the circumstances under which your heart was moved by me
说不出离开的原因
You are unable to say your reason for leaving

你累计了许多飞行 你用心挑选纪念品
You've flown a lot
you debate seriously over souvenirs
你收集了地图上每一次的风和日丽
On the map you've gathered all the times you experienced beauty
你拥抱热情的岛屿 你埋葬记忆的土耳其
You embrace the passion of islands
You bury the memories of Turkey
你流连电影里美丽的不真实的场景
You even keep with you the unreal beautiful scenery in movies

却说不出你爱我的原因 却说不出你欣赏我哪一种表情
Yet you're unable to say why you love me
and unable to say what kind of expression of mine you admire the most
却说不出在什么场合我曾让你分心
and unable to say the circumstances under which your heart was divided by me
说不出旅行的意义
You are unable to say the meaning of traveling

你勉强说出你爱我的原因
You force yourself to say your reason for loving me
却说不出你欣赏我哪一种表情
yet are unable to say what kind of expression of mine you admire the most
却说不出在什么场合我曾让你分心
and unable to say the circumstances under which your heart was divided by me
说不出离开的原因
You are unable to say your reason for leaving
勉强说出你为我寄出的每一封信
You force yourself to say that every letter you sent to me
都是你离开的原因
were your reasons for leaving
你离开我
Leaving me
就是旅行的意义
was the meaning of traveling

Translation Credit: Sweet Rapture


ni kan guo le xu duo mei jing ni kan guo le xu duo mei nuu
ni mi shi zai di tu shang mei yi dao duan zan de guang yin
ni pin chang le ye de ba li ni ta guo xia xue de bei jing
ni shou ji shu ben li mei yi ju ni zui ai de zhen li

que shuo bu chu ni ai wo de yuan yin que shuo bu chu ni xin shang wo na yi zhong biao qing
que shuo bu chu zai shen mo chang he wo ceng rang ni dong xin
shuo bu chu li kai de yuan yin

ni lei ji le xu duo fei xing ni yong xin tiao xuan ji nian pin
ni shou ji le di tu shang mei yi ci de feng he ri li
ni yong bao re qing de dao yu ni mai zang ji yi de tu er qi
ni liu lian dian ying li mei li de bu zhen shi de chang jing

que shuo bu chu ni ai wo de yuan yin que shuo bu chu ni xin shang wo na yi zhong biao qing
que shuo bu chu zai shen me chang he wo ceng rang ni fen xin
shuo bu chu luu xing de yi yi

ni mian qiang shuo chu ni ai wo de yuan yin
que shuo bu chu ni xin shang wo na yi zhong biao qing
que shuo bu chu zai shen mo chang he wo ceng rang ni fen xin
shuo bu chu li kai de yuan yin
mian qiang shuo chu ni wei wo ji chu de mei yi feng xin
dou shi ni li kai de yuan yin
ni li kai wo
jiu shi luu xing de yi yi